Lưu trữ cho từ khóa: email

Viết một tin nhắn e-mail

E-mail là gì?

Viết tắt của thư điện tử , e-mail hoặc email là thông tin được lưu trữ trên máy tính được trao đổi giữa hai người dùng qua viễn thông.

Nói rõ hơn, e-mail là một tin nhắn có thể chứa văn bản , tệp , hình ảnh hoặc các tệp đính kèm khác được gửi qua mạng tới một cá nhân hoặc nhóm cá nhân cụ thể. Các e-mail đầu tiên được gửi bởi Ray Tomlinson trong năm 1971 . Đến năm 1996 , nhiều thư điện tử đã được gửi đi hơn bưu điện. Tiếp tục đọc