Lưu trữ cho từ khóa: upload

6 cách gửi tệp lớn trực tuyến miễn phí

6 cách gửi tệp lớn trực tuyến miễn phí

Gửi tập tin trực tuyến miễn phí – Gửi hoặc chia sẻ các tệp lớn, đôi khi gây phiền nhiễu người, miễn cưỡng hoặc gặp khó khăn trong việc vận chuyển.

Bạn đã từng làm việc với các tệp lớn phải cảm thấy theo cách này, đặc biệt là nếu tệp được sử dụng cho các mục đích nhất định chỉ trong vài giờ. Tiếp tục đọc